Compromisos del centre

Formar part d'aquesta xarxa de centres que voluntàriament han decidit fer un canvi qualitatiu en el seu projecte educatiu, significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l'organització del centre, i per tant, l'acceptació, per part de tota la comunitat educativa, d'uns compromisos bàsics que es concreten en: 

  •  Implicar el claustre: un mínim del 20 % directament amb accions a les aules i amb el suport del 80 %.
  •  Disposar d’un Comitè Ambiental de centre com a equip impulsor per a la dinamització del procés de millora contínua que es planteja realitzar el centre.
  • Dissenyar i realitzar, de manera participada i amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell Escolar, un procés de millora contínua en educació per a la sostenibilitat que inclou:
  1. Elaborar i revisar el seu Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES): document que recull els resultats de la diagnosi, els objectius estratègics i la priorització d’objectius. 
  2. Dur a terme plans d’acció (PA) anuals per assolir els objectius que hagi prioritzat
  3. Realitzar un procés d’autoavaluació contínua.
  • Impregnar la documentació bàsica de centre amb els acords presos tant del Pla d’educació per a la sostenibilitat com del Pla d’acció anual.
  • Participar anualment en el seminari d’equip de centre, que és l’eix central de formació, dinamització i suport a les escoles verdes, amb un mínim de 2 persones per centre.